Företag

Krishantering och Psykologisk första hjälp

Tjänsten riktar sig till företag eller annan organisation som drabbats av en oväntad och allvarlig händelse såsom vid kris. Exempel på kriser är arbetsplatsolyckor, oegentligheter, hot och våld, dödsfall och sjukdomar. Krishantering och Psykologisk första hjälp ges utifrån moderna evidensbaserade metoder och principer. Evidensbaserad krishantering lägger särskilt vikt vid individens sociala sammanhang och naturliga förmåga till återhämtning samt att reaktioner på kris oftast är individuella, ändamålsenliga och förväntade. Struktur och upplägg av lämpliga insatser i varje enskilt fall bestäms i samråd med arbetsgivare. Krishantering erbjuds individuellt eller i grupp samt vid behov via telefonsamtal eller videosamtal.

Du är välkommen att ta kontakt för frågor och information kring upplägg av tjänsten samt ramavtal.

 

Personalstöd

Personalstöd, EAP (Employee Assistance Program) riktar sig till chefer, medarbetare och grupper vid arbetsrelaterade eller privata problem. Tjänsten erbjuder rådgivande och lösningsorienterade samtal med fokus på att utveckla individens egna resurser samt stärka arbetsförmågan. Vid behov erbjuds även psykologisk behandling.

Du är välkommen att ta kontakt för frågor och information kring upplägg av tjänsten samt ramavtal.

 

Föreläsningar

Föreläsningar genomförs utifrån behov och önskemål. Exempel på vanliga föreläsningsområden är sömn, stress och utmattningsdepression, perfektionism, prokrastinering, självkänsla, motivation, kris och psykologiska trauman. Samtliga föreläsningar är grundande i modern psykologisk forskning.

 

Handledning

Handledning erbjuds till psykologer, psykoterapeuter, kuratorer och andra professioner som arbetar med personer i behov av vård och stöd. Handledning ges till enskilda individer och till grupper. Fokus kan vara på ärende- och metodhandledning, ledarskap, professionsfrågor, självomsorg eller andra specifika områden som exempelvis berör diagnostik och bemötande. All handledning bygger på vetenskapligt utvärderade behandlingar såsom Kognitiv Beteendeterapi (KBT), Interpersonell Psykoterapi (IPT) och Unified Protocol (UP). Särskild vikt läggs på verksamma förändringsmekanismer inom varje behandlingsform.

Vid avgränsade problemområden erbjuds lösningsorienterad psykologisk rådgivning.

Du är varmt välkommen att ta kontakt vid frågor.