Behandling av personuppgifter

NR Psykologi är en privat hälso- och sjukvårdsenhet och följer EU:s dataskyddsförordning för personuppgifter, GDPR (General Data Protection Regulation). GDPR kompletteras med andra lagar såsom patientdatalagen som bland annat reglerar att legitimerade psykologer är skyldiga att föra journal samt de lagar som behandlar sekretess och tystnadsplikt. 

NR Psykologi är ansvarig för de personuppgifter som behandlas i vårdkontakten. Med personuppgifter avses namn, personnummer, telefonnummer, mailadress, bostadsadress och hälsouppgifter. De personuppgifter som lämnas används för att säkerställa god vård och förs löpande under vårdtiden in i ett godkänt journalsystem. 

NR Psykologi står precis som alla vårdgivare under tillsyn av Inspektion för Vård och Omsorg (IVO). I händelse av IVOs tillsyn fyller personuppgifter en viktig funktion. 

Du har rätt att få information om den personuppgiftsbehandling som sker. Du har även, med de begränsningar som följer av Patientdatalagen, rätt att få dina personuppgifter rättade,  uppgifter raderade eller begränsade samt i vissa fall invända mot behandling. 

I enlighet med Patientdatalagen sparas personuppgifter i tio år plus innevarande år efter senast förda journalanteckning. 

För samtliga personuppgifter gäller regler om tystnadsplikt och sekretess. Uppgifter lämnas till utomstående endast med ditt samtycke. I särskilda fall kan NR Psykologi vara enligt lag skyldig att lämna ut uppgifter. Uppgiftsskyldighet gäller exempelvis enligt regler i socialtjänstlagen, om ett barn misstänks fara illa och enligt regler i socialförsäkringsbalken när det gäller uppgifter som behövs vid beslut om socialförsäkringsärenden. 

Du har rätt att lämna klagomål till Datainspektionen rörande NR Psykologis behandling av dina personuppgifter.  

Du är varmt välkommen att ta kontakt kring frågor om personuppgiftsbehandling.